Hoe VAERS ons helpt doden door vaccinatie te berekenen en wat zegt wetenschappelijk onderzoek

Updated: Jan 15

Roken leidt tot kanker, echter niet altijd. Zit daar dan wel of niet een causaal verband ofwel oorzaak en gevolg relatie tussen. Wij, mensen zijn intelligent, echter is het heel moeilijk te begrijpen hoe alles verband met elkaar heeft en dat komt omdat verbanden in de totale natuur, het menselijke lichaam en gezondheid of ziekte niet zo simpel is als een 1 factor die leidt tot ziekte, gezondheid of sterfte. We hebben twee vormen van beredeneren nodig om wetenschappelijk en medisch juist te handelen. Dit doen we via decompositoneel redeneren (reductionisme) en systemisch (divergent) redeneren en een 'balans' tussen de twee. Ook intelligentere mensen kunnen dit balans missen en dit is vooral er sprake is van sterk narcistisch trekken of erger.


Video: We hebben divergent en convergent denken nodig om complexe problemen in de wereld, in onszelf (gezondheid) en de sociaal op te kunnen lossen.


Voorbeeld van hoe een wetenschappelijke studie systemisch redeneert (zie studie onderaan).


Van simpele associaties (verbanden) tot systemisch redeneren

Roken wordt gezien als oorzaak van kanker

Ondanks vele zorgwekkende signalen en associaties (verbanden), heeft het decennia lang geduurd tot men ging aanvaarden dat roken leidt (preciezer: kan leiden) tot longkanker.


Dit is aan het vooral aan het licht gekomen doordat men doorkreeg welke biologische mechanismen (onderliggend) van werking zijn tussen het roken van sigaretten en het ontstaan van kanker. Deze mechanismen verklaren een oorzaak en gevolg relatie (causaliteit). Er zijn tal van biologische mechanismen die van toepassing zijn bij vaccinatie en 'ontsporen' en uiteindelijk verklaren waarom mensen ernstige bijwerkingen krijgen en zelfs sterven.


Wanneer we zowel decompositioneel en systemisch redeneren, dan begrijpen we de volgende studies die gaan over zorgwekkende cijfers en sterfte betreffende covid-19 vaccinatie. Allereerst is een begrip van VAERS nodig.


VAERS - Amerikaanse vaccinatie bijwerkingrapportage systeem

VAERS is een passief rapportagesysteem, wat betekent dat meldingen over ongewenste voorvallen niet automatisch worden verzameld, maar dat een melding bij VAERS moet worden ingediend. VAERS-rapporten kunnen door iedereen vrijwillig worden ingediend, inclusief zorgverleners, patiënten of familieleden. Rapportages variëren in kwaliteit en volledigheid. Ze missen vaak details en kunnen soms informatie bevatten die fouten bevat.


"Onderrapportage" is een van de belangrijkste probleem van passieve bewakingssystemen, waaronder VAERS. De term onderrapportage verwijst naar het feit dat VAERS meldingen ontvangt voor slechts een klein deel van de daadwerkelijke bijwerkingen. De mate van onderrapportage varieert sterk. Zo veroorzaken een groot aantal van de miljoenen vaccinaties die jaarlijks per injectie worden toegediend, pijn, maar relatief weinig van deze episodes leiden tot een VAERS-rapport. Artsen en patiënten begrijpen dat kleine bijwerkingen van vaccinaties vaak dit soort ongemak omvatten, evenals lage koorts. Aan de andere kant weten ze niet of verdringen ze dat ernstige bijwerkingen en sterfte niet kunnen optreden en rapporteren ze zeer waarschijnlijk niet.


VEARS alleen kan niet causaliteit en oorzaak en gevolg aangeven. Met behulp van biologische werkingsmechanismen kan dit wel worden vastgesteld.


Onderrapportage opgelost door factor zoveel i.c.m. systemisch redeneren

Er zijn twee artikel die ik ken die de doorslaggevende parameter sterfte gebruiken en een systemische analyse verrichten. Zij overkomen het probleem onderrapportage door de werkelijke rapportages te vermenigvuldigen met een bepaalde hoeveelheid (factor), dat gebaseerd is op cijfers uit het verleden.


Wetenschappers in 'Why are we vaccinating children against COVID-19?' (onderstaande illustratie uit artikel) schrijven (1):"De mensen met talloze comorbiditeiten in de leeftijdscategorie waar de meeste sterfgevallen met COVID-19 plaatsvonden, hadden een zeer slechte gezondheid. Hun dood leek de mortaliteit door alle oorzaken niet te verhogen, zoals blijkt uit verschillende onderzoeken. Als ze niet waren overleden aan COVID-19, zouden ze waarschijnlijk zijn overleden aan de griep of veel van de andere comorbiditeiten die ze hadden. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat velen/de meesten stierven aan COVID-19 vanwege: 1) hoe de PCR-tests werden gemanipuleerd om overvloedige valse positieven te geven en 2) hoe sterfgevallen willekeurig werden toegeschreven aan COVID-19 in de aanwezigheid van talloze comorbiditeiten .


De grafieken die in dit artikel worden gepresenteerd, geven aan dat de kwetsbare ontvangers van injecties minimaal baat hebben bij de inenting. Hun basisprobleem is een disfunctioneel immuunsysteem, dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een levenslange blootstelling aan toxische stoffen en toxisch gedrag. Ze zijn vatbaar voor ofwel het wilde virus dat het disfunctionele immuunsysteem triggert om over- of onderreagerend te reageren, wat leidt tot slechte resultaten of de injectie die hetzelfde doet.


Dit kan worden geïllustreerd door de volgende analogie. Een persoon staat in een kale metalen behuizing. Wat er gebeurt als de persoon een lucifer aansteekt en op de grond laat vallen, hangt af van wat er op de grond ligt. Als de vloer kaal blijft, brandt de lucifer een paar seconden totdat hij dooft. Als er een vel papier op de vloer onder de lucifer ligt, zullen de lucifer en het papier korte tijd branden totdat beide gedoofd zijn. Als de vloer echter bedekt is met ammoniumnitraat en soortgelijke brandbare/explosieve materialen, ontstaat er een forse explosie! Voor COVID-19 is het wilde virus de match. De brandbare materialen zijn de toxische blootstellingen en het toxische gedrag. Als er geen biomarker-'voetafdrukken' zijn van toxische blootstellingen en toxisch gedrag, gebeurt er niets. Als er significante 'voetafdrukken' van biomarkers zijn van toxische blootstellingen en toxisch gedrag, resulteren slechte resultaten.


Adequate veiligheidstests van de COVID-19-inentingen zouden een verdeling van de te verwachten resultaten van 'het aansteken van de wedstrijd' hebben opgeleverd. Omdat er geen adequate tests zijn uitgevoerd, hebben we geen idee hoeveel brandbare materialen er op de vloer liggen en wat de verwachte resultaten zullen zijn van het 'aansteken van de lucifer'.


De injectie gaat twee stappen verder dan het wilde virus omdat 1) het de instructies bevat voor het maken van het spike-eiwit, waarvan verschillende experimenten aantonen dat het vasculaire en andere vormen van schade kan veroorzaken, en 2) het omzeilt veel frontlinieverdediging van het aangeboren immuunsysteem gedeeltelijk rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomen. In tegenstelling tot het virusvoorbeeld, zorgt de injectie ervoor dat er altijd brandbare materialen op de vloer zijn, zelfs als er geen andere giftige blootstellingen of gedragingen zijn. Met andere woorden, het spike-eiwit en het omringende LNP zijn toxines met het potentieel om talloze nadelige gezondheidseffecten op korte, middellange en lange termijn te veroorzaken, zelfs bij afwezigheid van andere bijdragende factoren! Waar en wanneer deze effecten optreden, hangt af van de biodistributie van het geïnjecteerde materiaal. Pfizers eigen biodistributiestudies hebben aangetoond dat het geïnjecteerde materiaal kan worden gevonden in talloze kritieke organen door het hele lichaam, wat leidt tot de mogelijkheid van multi-orgaanfalen. En deze onderzoeken waren afkomstig van een enkele injectie. Meerdere injecties en boostershots kunnen cumulatieve effecten hebben op de orgaanverdeling van inoculant!


De door COVID-19 gerapporteerde sterfgevallen zijn mensen die zijn overleden aan COVID-19, niet noodzakelijk aan COVID-19. Evenzo zijn de VAERS-sterfgevallen mensen die zijn overleden na inenting, niet noodzakelijk door inenting.


Zoals eerder vermeld, toonde CDC aan dat 94 % van de gemelde sterfgevallen meerdere comorbiditeiten had, waardoor de cijfers van de CDC die strikt aan COVID-19 werden toegeschreven, werden teruggebracht tot ongeveer 35.000 voor alle leeftijdsgroepen. Gezien het aantal hoge fout-positieven van de PCR-tests met hoge amplificatiecyclus en de bereidheid van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg om de dood toe te schrijven aan COVID-19 bij afwezigheid van tests of soms zelfs met negatieve PCR-tests, is dit aantal van 35.000 waarschijnlijk ook erg hoog.


Wat dit laatste betreft, hebben zowel Virginia Stoner [85] als Jessica Rose [86] onafhankelijk aangetoond dat de sterfgevallen na inenting niet toevallig zijn en sterk gerelateerd zijn aan inenting door sterke clustering rond het moment van injectie. Onze onafhankelijke analyses van de VAERS-database gerapporteerd in Bijlage 1 bevestigden deze clusteringbevindingen.


Bovendien heeft VAERS historisch gezien te weinig bijwerkingen gemeld met ongeveer twee ordes van grootte, dus het aantal sterfgevallen door COVID-19-inenting op korte termijn zou voor de VS in de honderdduizenden kunnen zijn voor de periode half december 2020 tot het einde van mei 2021, waardoor mogelijk de echte COVID-19-sterfgevallen worden overspoeld. Ten slotte zijn de tot nu toe gemelde VAERS-sterfgevallen voor de zeer korte termijn. We hebben geen idee wat de sterftecijfers op middellange en lange termijn zullen zijn; de klinische onderzoeken hebben daar niet op getest.


De klinische onderzoeken gebruikten een niet-representatief jonger en gezonder monster om EUA voor de injectie te krijgen. Na EUA werden de massale inentingen aanvankelijk toegediend aan de zeer zieken (en eerstehulpverleners), en velen stierven vrij snel. Omdat de ouderen die stierven na inenting met COVID-19 echter erg kwetsbaar waren met meerdere comorbiditeiten, kon hun overlijden gemakkelijk worden toegeschreven aan andere oorzaken dan de injectie (zoals ook het geval had moeten zijn voor sterfgevallen door COVID-19).


Het doel is nu de inenting van de totale bevolking van de VS. Aangezien veel van deze potentieel ernstige bijwerkingen een ingebouwde vertraging hebben van ten minste zes maanden of meer, zullen we niet weten wat ze zijn totdat het grootste deel van de bevolking is ingeënt, en corrigerende maatregelen kunnen te laat zijn".


 

Onderzoeker van studie 'the impact of covid-19 vaccines on all-cause mortality in EU in 2021' concludeert (2):


"Ons doel in deze studie was om een ​​van de tegenstrijdige hypothesen te bepleiten die in de inleiding werden genoemd: ofwel verhogen de COVID-19-vaccins de mortaliteit door alle oorzaken in dezelfde verhouding als ze beschermen, in elke leeftijdscategorie [Neil en Fenton, 2021, Crawford , 2021] of het verhoogt de niet-COVID-19-mortaliteit helemaal niet [Xu et al., 2021].


Onze resultaten, gebaseerd op EU-gegevens, overeenkomen met [Neil en Fenton, 2021, Crawford, 2021] voor de 0-44 jaar, dat wil zeggen dat vaccins duidelijk geen netto-voordelen hebben op overmatige sterfte. Het feit dat de vaccins aan een belangrijk deel van de bevolking zijn afgeleverd, betekent dat zelfs een kleine toxiciteit verantwoordelijk kan zijn voor evenveel sterfgevallen als de ziekte zelf. Niet iedereen loopt het virus op en bovendien overlijden er bij degenen die het virus oplopen maar heel weinig in de jongste categorieën [Semenzato et al., 2021]. Onze derde categorie laat echter een ander signaal zien. Het zou verleidelijk zijn om te concluderen dat de baten-risicoverhouding voor de oudste categorie gunstig is, maar het feit dat de mortaliteit beter wordt verklaard door de variabele CaseRate dan de variabele DoseRate laat niet echt toe om de werkzaamheid van vaccins te beoordelen. Met andere woorden, we hebben niet geprobeerd de voordelen van vaccins te vergelijken met de kosten van vaccins, zoals impliciet gedaan in [Neil en Fenton, 2021, Crawford, 2021], we hebben eerder de kosten van vaccins vergeleken met de kosten van de ziekte. Als gevolg hiervan zijn onze resultaten niet noodzakelijk in strijd met die resultaten, zelfs niet voor de derde leeftijdsgroep. Onze resultaten zijn het echter niet eens met [Xu et al., 2021] voor de leeftijd van 0-44 jaar. Wij zijn van mening dat de hierboven genoemde vooringenomenheid door het griep-vaccin de verschillende conclusies zou kunnen verklaren. Afgezien van alle genoemde onderzoeken, kunnen we niet alle mogelijke meerdere verstorende variabelen opzij zetten die van invloed zijn op ten minste een deel van de statistieken, zoals verschillen in populaties, gezondheid en gezondheidszorgsystemen, type gebruikte vaccins, vertragingen toegepast tussen doses,... Desalniettemin ligt de oversterfte van 2021 in de EU ruim boven de oversterfte van 2020 die zelf ruim boven 2019. Het lijkt erop dat de variabele COVID-19-Death-Rate niet voldoende is om de stijging in 2021 te verklaren Onze variabele dosissnelheid, gerelateerd aan COVID-19-vaccins, verklaart blijkbaar een groot deel van het waargenomen signaal in de categorie 0-44 jaar. Als gevolg daarvan suggereren onze resultaten, totdat een beter voorspellende variabele is gevonden, duidelijk dat de baten-risicoverhouding voor de 0-44-jarigen niet in het voordeel is van die COVID-19-vaccins. Dit kan in de toekomst veranderen, bijvoorbeeld met de opkomst van minder gunstige varianten of gelijkwaardig met gunstiger COVID-19-vaccins


De vraag of COVID-19-vaccins geen effect hebben op de mortaliteit door alle oorzaken of werken zoals bedoeld, dat wil zeggen vooral overmatige sterfte verminderen, is onlangs in de wetenschappelijke literatuur besproken. Door de mortaliteitsgegevens door alle oorzaken te kruisen met de vaccingegevens uit openbare Europese databases, vergelijken we de impact op de mortaliteit van twee interessante variabelen, namelijk een vaccindosis-rate en een covid-case-rate. Met behulp van klassieke machine learning-strategieën en grafische modellen zijn we in staat om de tegenstrijdige hypothese over het effect van vaccins op sterfte door alle oorzaken te beoordelen, althans in Europa. Onze conclusies verschillen voor de verschillende onderzochte leeftijdscategorieën, maar totdat een beter voorspellende variabele is gevonden, suggereren onze resultaten duidelijk dat de baten-risicoverhouding voor 0-44-jarigen niet in het voordeel is van de vaccins."

Figuur: (A priori) causaal netwerk dat ten grondslag ligt.


 

Van simpele associaties tot systemisch redeneren
.pdf
Download PDF • 432KB

Bronnen

(1) Kostoff, R. N., Calina, D., Kanduc, D., Briggs, M. B., Vlachoyiannopoulos, P., Svistunov, A. A., & Tsatsakis, A. (2021). Why are we vaccinating children against COVID-19?. Toxicology reports, 8, 1665–1684. https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2021.08.010


(2) Patrick E Meyer (2022). The impact of Covid-19 vaccines on All-cause mortality in EU in 20221: A machine learning perspective. January 2022. DOI:10.13140/RG.2.2.16851.71205 Project: Covid-19


25 views0 comments

Recent Posts

See All