Een elektromagnetische gezondheidscrisis

Updated: Jun 24, 2020

Deel 1 - Feiten en conclusie


Inleiding

Als alle levende organismen altijd al blootgesteld zijn aan natuurlijke elektromagnetische velden (EMV) en elektromagnetische straling (EMS) en zelf elektriciteit opwekken, waarom zou EMS door de mens dan wel schade doen?


Feitelijke informatie

Aangezien bij emotionele en cognitief conflicterende thema's cognitieve dissonantie op de loer ligt allereerst deze feitelijke informatie:


1. Meer dan 250 wetenschappers die peer-reviewed onderzoek naar de biologische en gezondheidseffecten van niet-ioniserende (EMV), zoals 4G en 5G hebben gepubliceerd, 'The International EMF Scientist Appeal'[1], roepen op tot strengere blootstellingslimieten. Het beroep doet de volgende beweringen: “Talloze recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat EMV, levende organismen aantast op niveaus die ver onder de meeste internationale en nationale richtlijnen liggen. Effecten zijn onder meer een verhoogd risico op kanker, cellulaire stress, toename van schadelijke vrije radicalen, genetische schade, structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem, leer- en geheugenstoornissen, neurologische stoornissen en negatieve effecten op het algemeen welzijn bij de mens. De schade gaat veel verder dan het menselijk ras, aangezien er steeds meer aanwijzingen zijn voor schadelijke effecten voor zowel planten als dieren. ”


Dr. Martin Blank doet het woord namens 'The International EMF Scientist Appeal' in deze video.


2. Een groep van 29 onafhankelijke wetenschappers heeft 1800 wetenschappelijke artikelen gebundeld tot het 'bioinitiative report'[2]. Zij trekken aan de hand van deze database, de conclusie dat biologische schadelijk effecten als kanker, hersenziekte, onvruchtbaarheid en DNA schade duidelijk zijn vastgesteld bij blootstelling aan zeer lage levels van EMS zonder dat daar opwarming van weefsel voor nodig is.


Een variatie van wat een aantal studies concluderen:

  • EMS van masten voor mobiele telefoons is schadelijk voor bomen. De schade aan bomen door gsm-masten begint aan de zijde van de mast en strekt zich in de loop van de tijd tot de gehele boom [4].

  • Mensen hebben klachten bij het slapen en op het gebied van cognitieve functies bij blootstellingsniveaus van 30 min aan EMS [2: Bioinitiative report, neurologische effecten].

  • er is sprake van meer kanker bij brandweerpersoneel door mobiele straling van communicatieapparatuur [5].

  • Complete honingbij koloniën gaan dood door EMS [4,5].


3. Het standpunt van de 'World Health Organisation' (WHO) over 4G / 5G: "Weefselverwarming is het belangrijkste interactiemechanisme tussen radiofrequentie velden en het menselijk lichaam. Radiofrequentieblootstellingsniveaus van huidige technologieën leiden tot een verwaarloosbare temperatuurstijging in het menselijk lichaam. Wanneer de frequentie toeneemt, is er minder penetratie in de lichaamsweefsels en wordt de opname van de energie meer beperkt tot het oppervlak van het lichaam (huid en oog). Mits de totale blootstelling onder de internationale richtlijnen blijft, worden geen gevolgen voor de volksgezondheid verwacht", aldus de WHO [6].


4. Een wetenschappelijk artikel uit 'Nature', volgens concensus één van de meest prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften, legt natuurkundig en biologisch uit hoe de door mens gemaakte non-ioniserende GEPOLARISEERDE straling juist wel schade doet en natuurlijke ongepolariseerde non-ioniserende EMS/EMV niet. Deze schade wordt aangericht zonder opwarming van weefsel. Door experimenteel onderzoek is aangetoond dat gepolariseerde straling een sterke impact heeft op elektronen [25].


5. 388 wetenschappers en artsen hebben 'The 5G Appeal' ondertekend. Zij verkondigen: "De 5G-oproep werd in 2017 voorbereid door wetenschappers en artsen die dringend de EU oproepen om de uitrol van 5G te stoppen vanwege ernstige potentiële gezondheidseffecten van deze nieuwe technologie. 5G zal de blootstelling aan mens gemaakte EMS vergroten bovenop de al bestaande 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, enzovoorts. Het is bewezen dat door mens gemaakte EMS schadelijk is voor mens en milieu".


6. De materialisatie of instraal technologie zoals te zien is in de Sci Fi show Star-Trek is (helaas) nog niet ontdekt. Covid-19, een RNA-virus is materie. Denk hierbij aan de 5G-masten en de bewering dat het Covid-19 veroorzaakt.


Conclusie voorgaande feiten

Non-ioniserende gepolariseerde elektromagnetische straling, zoals 3G, 4G en 5G doet wel schade aan de volksgezondheid, volgens de legio wetenschappers die hiernaar onderzoek hebben gedaan. Dit gebeurd zonder opwarming van weefsel, waarbij de kwestie nog meer verontrustend wordt, aangezien autoriteiten zoals de Wereld Gezondheid Organisatie beweren dat dit het belangrijkste interactiemechanisme zou zijn. Het is namelijk aangetoond dat gepolariseerde EMS een biologisch effect heeft zonder dat hier wezenlijke opwarming voor nodig is. Er is geen enkel bewijs of mechanisme dat er op wijst dat een 5G-zendmast het vermogen heeft om een virus te creëren. Er is overtuigend bewijs dat gepolariseerde EMS schade geeft aan o.a. het immuunsysteem, DNA en mitochondriën, wat het zeer aannemelijk maakt dat gezien het brede effect van gepolariseerde EMS, het wel de algehele gezondheid verzwakt, waardoor het de vatbaarheid en dodelijkheid van een virus, zoals Covid-19 kan vergroten.


 

Deel 2 - Uitgebreide achtergrond


Inleiding achtergrond

Bij het lezen van de feiten verwacht ik dat er bij ieder een gezonde bezorgdheid ontstaat naar deze kwestie. Daarom heb ik aan dit artikel met zorg gewerkt om een zo compleet mogelijk beeld over te brengen, want alleen d.m.v. 'The big picture' (verduidelijking via 'de blinden en de olifant') is het mogelijk om te begrijpen hoe en waarom het schadelijk is, maar ook hoe het kan dat zoveel wetenschappers zich uitspreken zonder gehoord te worden en autoriteiten zoals de WHO een redenatie voorhouden, waarvan het tegendeel is aangetoond.


We gaan daarom verderop allereerst in op wat (gepolariseerd) licht is en waarom juist dit een schadelijk effect heeft en 'natuurlijk licht' over het algemeen niet. Daarop volgend hoe gepolariseerd licht effect heeft via de ionenkanalen op de celmembranen van onze cellen. Vervolgens bespreken we gepolariseerd licht als een stressfactor en wordt stress uitgelegd als een algemeen mechanisme, dat tot verstoring van de homeostase leidt. Hierna bespreken we evolutie, de rode draad van het leven en achtergrond van de mens; waarom hij zo is, onze egocentrische aard, de sociale kudde dieren die wij zijn en hoe maatschappelijke morele overschatting ontstaat en een rol speelt.


Tot slot verbind ik onze evolutionaire aard aan sociaal-/maatschappelijk gevolgen. De geschiedenis leert ons keer op keer dat ego, hebzucht en macht invloed heeft op de reikwijdte van ons denkvermogen en sociaal gedrag. Het klassieke voorbeeld hiervan is de tabaksindustrie die decennia lang corruptie in de politiek en wetenschap bevorderende en de 'waarheid' lang verborgen hield.


Geschreven met grote zorg voor elk mens, plant en dier!


Voor de rode draad, beperkte tijd of korte spanningsboog zie hiervoor de tekst in rood aan het einde van elk stuk.

Voorwoord: leef- en leeswijzer

Volgens de gehechtheidstheorie begint het brein (gehele zenuwstelsel) en 'denken' van de mens zich al in de baarmoeder te ontwikkelen. Door te hechten en in aanraking te komen met de wereld via de zintuigen, wordt informatie opgeslagen in de vorm van generalisaties (syn: associaties, schema's, constructen). Ons brein wordt door alle ervaringen een steeds complexer neuronaal netwerk van cellen die net als een 'spinnenweb' of 'mindmap' ontstaat en een rol speelt in vrijwel elke functie in ons bestaan.


Afhankelijk van de omgeving en of onze verzorgers veiligheid of onveiligheid bieden, leert ons brein via o.a. emotie om met de wereld te copen. Veilige patronen worden geïnternaliseerd als goed en onveilige als slecht, waarbij ook sterk gekoppeld aan moraliteit, aangezien wij sociale wezens zijn en anderen nodig hebben voor ons bestaan.


Zonder de (in ons brein) aangeleerde schema's, generalisaties, constructen of 'hokjes', zou een mens elke ochtend weer als een pasgeboren baby opstaan. De wereld zou volledig nieuw zijn, waarin we geen enkel idee zouden hebben hoe te gedragen. Voor onze overleving, gevoel van veiligheid en coping, wordt onze mening, onze identiteit en onze manier van leven sterk bepaald door hoe we (denken te) worden beoordeeld door onze sociale cirkel en de maatschappij in het groot. Het vraagt daarom mentale kracht en gezondheid, om ondanks de fundamenten van je bestaan, open te blijven staan voor nieuwe (conflicterende) informatie en ook tegen de mantra van de groep in te kunnen gaan.


Het leven, religie en ook medische- of wetenschappelijke opleidingen geven verdere ontwikkeling in de creatie van 'hokjes'. Het is een patroon dat voor redenatie en denken noodzakelijk is, maar in overmaat of disbalans door gebrek aan openheid, juist leidt tot onwetendheid en rigide vasthouden aan dogma's. Het kan resulteren in de illusie van het hebben van de (absolute) waarheid.


Denken in (morele) 'hokjes' geeft een beperkt perspectief. De natuur 'denkt' eerder in wat mechanismen genoemd kunnen worden, waarbij evolutie als hoofdmechanisme de rode draad is in het bestaan waarbij de kreet luidt:"Nothing in biology makes sense except in the light of evolution" van dhr T. Dobzhansky. Ondanks dat we leven in de 21ste eeuw, is het evolutionaire en verbindende denken nog vrijwel afwezig in de maatschappij en zijn o.a. medische opleidingen over het algemeen niet evolutionair onderlegd.


Ons denken is beperkt en realiseer dat onze perceptie niet hetzelfde als de realiteit is, waarbij ook autoriteiten en de medische- wetenschappelijke 'wereld' niet de (absolute) waarheid in handen hebben. Leef en lees verder vrij van dogma's.

 

Introductie in elektromagnetisme

Een foton is het kwantum (kleinste) deeltje van elektromagnetische straling dat we onderscheiden in zichtbaar licht, microgolven, infrarood, radiogolven, x-rays (röntgen). Een foton gedraagt zich als zowel een deeltje en golf. Hoe hoger de frequentie en amplitude van de golf hoe hoger de energie en kracht. Elektromagnetisme is overal en wij baden er letterlijk in. Bovendien produceren onze eigen moleculen fotonen. We zijn werkelijk wezens van licht en energie.Polariteit en signaaloverdracht

Volgens kwantumfysica is alles in de natuur in constante beweging, golft en vibreert tussen twee uiteinden, polariteit. Energie is informatie en ons lichaam vertaalt deze energie uit de omgeving. Naast dat onze cellen functioneren via dit principe en mechanisme hebben wij machines hier ook naar ontworpen.


Ioniserende straling vs niet-ioniserende straling

Ioniserende straling zoals, x-rays (rontgen straling) en gamma straling zijn door de hoge energie en kracht in staat om de elektronen van een molecuul weg te 'stoten', wat leidt tot moleculaire instabiliteit. Vanwege deze moleculaire instabiliteit is deze straling al snel schadelijk voor organismen. Door mens gemaakte communicatiemiddelen als 3G, 4G of 5G vallen onder radiogolven en het non-ioniserende type.


Non-ioniserende straling heeft niet voldoende energie om elektronen van een molecuul te laten ontsnappen. Wel is het in staat om de rotatie, vibratie en elektronische energie niveau van elektronen te veranderen [3,8].


4G, 5G is non-ioniserend licht dat effect heeft op de elektronen in en om ons heen.

De door mensgemaakte EMS is gepolariseerd en natuurlijke EMS normaliter niet

Metaforisch versimpeld kun je het elektromagnetische veld waarin wij ons begeven, zien als een oceaan waarop onze moleculen drijven. Over het algemeen zijn de natuurlijk bronnen van licht (vuur, gas en zon) en verlichting niet gepolariseerd, wat betekent dat de oceaan in en om ons heen gedurende onze evolutiehistorie vlak was. Dit komt doordat de golfen uit meerdere kanten komen en elkaar opheffen. Dit heet 'destructieve interferentie' en wordt duidelijk geïllustreerd in de technologie 'noice canceling' in bijvoorbeeld koptelefoons.


De door mens gemaakte EMS (4G, 5G) is sterk gepolariseerd (zie grafische uitleg), wat resulteert in een sterk golvend patroon van de oceaan en de moleculen die er op drijven. De golfen maken namelijk geen tegengestelde hoek en botsen niet op elkaar. Deze golvende verplaatsing verstoort de oceaan (elektromagnetische veld) en de moleculen die zich hierin bevinden. Verstoring houdt in dat er een verandering van de elektrische lading (voltage) optreedt. Het doet er in dit geval dus niet zo toe hoe hoog of laag het water staat (hoeveelheid licht), maar meer hoe hoog een golf is, niveauverschil en daarmee de impact.


Machines maken gebruik van gepolariseerd licht, juist omdat machines een ritme en patroon via voltage veranderingen moeten kunnen onderscheiden. Denk aan bijvoorbeeld morsecode waar je letters kunt halen uit een patroon. In een vlakke willekeurige oceaan valt niets te onderscheiden en kan geen informatie ontleend worden.


Doordat ons eigen lichaam ook reageert en communiceert via ritme en polarisatie, heeft gepolariseerd licht een biologisch effect.


Hoe het verwoord is in het wetenschappelijk artikel [3]:


"Oscilierende gepolariseerde EMV / EMS (in tegenstelling tot ongepolariseerde) hebben het vermogen om coherente geforceerde oscillaties op elektrisch geladen / polaire moleculen binnen een medium te induceren. In het geval dat het medium biologisch weefsel is, is het resultaat dat alle geladen moleculen gedwongen worden om in fase met het veld en op vlakken parallel aan de polarisatie ervan te oscilleren. Verschillende oscillerende elektromagnetische velden met dezelfde polarisatie, zoals de velden van verschillende verticaal georiënteerd antennes, kunnen ook constructieve interferentie effecten veroorzaken en dus op bepaalde locaties de lokale veldintensiteit en de oscillatie amplitude van elk geladen deeltje in het medium versterken (en in levend weefsel). Op dergelijke locaties wordt levend weefsel gevoeliger voor het ontstaan ​​van biologische effecten."


De door mens gemaakte elektromagnetische straling (4G, 5G) is sterk gepolariseerd in tegenstelling tot 'natuurlijk' licht. Gepolariseerd licht heeft daardoor juist een effect op elektronen en hierdoor een biologisch effect.

Biologisch effect

Doordat gepolariseerde EMS de voltage van moleculen kan veranderen, leidt het tot open en dicht gaan van de voltage gevoelige ionenkanalen die op het celmembraan zitten, waardoor calcium, natrium, kalium ONGECONTROLEERD de cel in en uit gaat (zie grafische uitleg). De meeste ionenkanalen op onze cellen zijn van de voltage gevoelige variant, wat het celverstorende effect aanzienlijk maakt. Zo zijn er bijvoorbeeld ook temperatuur gevoelige kanalen, waarbij hitte leidt tot het openen en sluiten van de kanalen. Het gebruik van deze ionenkanalen is nodig voor praktisch alle cellulaire en biologische functies. Gepolariseerde EMS verstoort dus een centraal mechanisme van onze lichaamscellen.


Voltage gevoelige ionen kanalen op onze celmembranen

Ongepolariseerde EMS, over het algemeen natuurlijk licht, kan de voltage van cellen niet veranderen, maar kan wel weefsel verwarmen en alleen bij flinke temperatuur verhoging gelijksoortige biologische effecten bewerkstelligen.


Hoe het verwoord is in het wetenschappelijk artikel [3]:


"Alle kritische biomoleculen zijn elektrisch geladen of polair. Hoewel natuurlijke ongepolariseerde EMV / EMS bij welke intensiteit dan ook geen specifieke / coherente oscillatie op deze moleculen kan induceren, zal gepolariseerde door de mens gemaakte EMV / EMS een coherente gedwongen oscillatie op elk geladen / polair molecuul in biologisch weefsel induceren. Dit is fundamenteel voor ons begrip van de biologische verschijnselen. Deze oscillatie zal het duidelijkst zijn bij de vrije (mobiele) ionen die een netto elektrische lading dragen en in grote concentraties voorkomen in alle soorten cellen of extracellulair weefsel die praktisch alle cellulaire / biologische functies bepalen. Hoewel alle moleculen willekeurig oscilleren met veel hogere snelheden als gevolg van thermische beweging, heeft dit geen ander biologisch effect dan een verhoging van de weefseltemperatuur. Een coherente gepolariseerde oscillatie van zelfs miljoenen malen kleinere energie dan de gemiddelde thermische moleculaire energie biologische effecten kan veroorzaken.


Een geforceerde oscillatie van mobiele ionen, veroorzaakt door een externe gepolariseerde EMV, kan leiden tot onregelmatige poorten van elektrosensitieve ionenkanalen op de celmembranen. Onregelmatige poorten van deze kanalen kunnen de elektrochemische balans en functie van een cel mogelijk verstoren, wat leidt tot een verscheidenheid aan biologische / gezondheidseffecten, waaronder de meest schadelijke, zoals DNA-schade, celdood of kanker.


De meeste kationkanalen (calcium, kalium, natrium etc) op de membranen van alle dierlijke cellen zijn spanningsafhankelijk. Ze wisselen tussen open en gesloten toestand, wanneer de elektrostatische kracht op de elektrische ladingen van hun spanningssensoren als gevolg van transmembraan spanningsveranderingen, een kritische waarde overstijgt."


Door gepolariseerde EMS zoals 4G / 5G gaan Ionenkanalen op celmembranen ongecontroleerd open en dicht, omdat gepolariseerde EMS voltage verandering in een molecuul veroorzaakt. Dit gebeurd zonder opwarming en al bij miljoenen malen kleinere energie, dan dat ongepolariseerd licht nodig heeft om dezelfde biologische effecten te veroorzaken via verhitting [1].


Stress-homeostase

Alles in ons lijf begint met een enkele lichaamscel. 1 cel van de 37,2 biljoen (=37.200.000.000.000) cellen maken elke element op van ons lichaam:


Onze cellen maken onze weefsels.


Onze weefsels maken onze organen.


Onze organen maken onze systemen.


Onze systemen maken ons gehele lichaam.


Deze kleine individuele levensvormende structuren zijn wat ons maakt, wie we zijn en vooral hoe we zijn. Deze structuren communiceren constant met elkaar en bewerkstelligen via een gezamenlijke reacties alle lichamelijk functies zoals taal, gedachten, emotie, (sociaal) gedrag, hartslag, koorts en voedselvertering.

Elk signaal door de eerder besproken energievibraties in ons (interne) milieu via o.a. de ionenkanalen verstoort de homeostase (balans) van onze cellen en lichaam. Daarop moet een stressreactie volgen om het biologische 'doel' te waarborgen, namelijk bestaan door overleving en voortplanting. Het Homeostatische punt is een bepaalde waarde dat ons lichaam of cel nastreeft om zijn eigen overleving te waarborgen. Net zoals de thermostaat die ingesteld is op 20 graden, zorgen processen in onze cellen ervoor dat ons lichaam op een (gezonde) temperatuur blijft. Dit gebeurd niet alleen op het gebied van temperatuur, maar ook voor bloeddruk, water, zuurgraad, zuurstofdruk, koolstofdioxide, glucose enzovoorts. Lukt dit niet dan gaat een cel dood of bij teveel cellen, het lichaam.


Stress onderscheiden in positief en negatief is compleet arbitrair, want dit kan verschillen per dag en wat voor jou goed kan zijn, kan voor een ander slecht zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor psychische en lichamelijk stress, aangezien de psyche, een breinfunctie is van het centrale zenuwstelsel en onderdeel maakt van het lichaam. Het zenuwstelsel is (in)direct verbonden met elke cel van je lichaam en verklaard hoe en waarom (psychische) stress zich uit in pijn of andere symptomen. Helaas laat Descartes en het dualisme nog een flink spoor achter in onze cultuur en (medische) denken.


Het plaatsen in hokjes is niet fout, maar wel beperkend. Door het meer als een mechanisme te zien, wordt de relativiteit van stress in verhouding met goed en slecht duidelijker.


Stress-homeostase onderscheiden op systemisch of cellulair niveau

Inherent aan een meercellig organisme zoals de mens, is stress op systeemniveau (samenwerking tussen cellen, weefsels, organen), via bijvoorbeeld de Hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as) en de bijbehorende stresshormonen zoals (nor)adrenaline en cortisol. Andere dieren en planten hebben vergelijkbare systemen en hormonen, alleen heeft de mens door zijn uitzonderlijk ontwikkelde neo-cortex ook nog eens last van bedachte stress die niet in directe tijd of omgeving plaatsvindt. Het vermogen om toekomstige scenario's voor te bereiden is een groot voordeel, maar ook een extra homeostase verstorende factor.


Op celniveau (bijv. ook boomalgen, bacteriën) gaan stress-homeostase processen, via de eerder besproken ionen kanalen en organellen, zoals mitochondriën en lysosomen binnenin de cel [9].


Hebben cellen door stress, voldoende capaciteiten om zich 'succesvol' te herstellen en aan te passen via o.a. epigenetische processen, dan worden we sterker en gezonder. Zo niet dan leidt dit tot schade of celdood en verschuiving in de richting van disfunctie, klachten en ziekte.


Epigenetica gaat via acetylatie en methylatie, over hoe onze genen worden afgelezen. Onze cellen passen zich namelijk aan de omgeving waar in zij leven aan en zijn hierdoor uitermate flexibel. Er zijn maar weinig puur genetische (dus omgevingsonafhankelijke) ziekten. De niet overdraagbare chronische ziekten waar de moderne mens in toenemende mate last van heeft, worden grotendeels veroorzaakt door epigenetische (levensstijl) factoren. Naarmater we ouder worden raakt steeds meer de 'rek' uit de flexibiliteit van onze cellen en systemen. Gepolariseerde EMS is een epigenetische omgevingsfactor en epigenetische factoren spelen al vanaf de bevruchting een rol.


Professor dr. Marc Cohen illustreert dit hieronder waarin hij weergeeft dat hoge gezondheid gaat over grote homeostatische-stress capaciteit, waarbij enige mate van stress nodig is voor adaptatie en dat de reguliere geneeskunde gefocust is op vergevorderde ongezondheid. Men doet spreekwoordelijk gezegd aan 'wanneer het kalf verdronken is, dempt men de put' en niet zozeer aan 'voorkomen is beter dan genezen'.


Bron: professor dr. Marc Cohen drmarc.co

Hierbij twee voorbeelden van stress-epigenetische processen:


Voorbeeld 1.

Voldoende stress door zonlicht geeft bruining, aanmaak gezonde stoffen (vitaminen, serotonine enzovoorts) en aanpassing (meer melanine) ter bescherming. Afwezigheid van zonlicht resulteert in blankere huid om zo meer vitamine D op te kunnen nemen. Teveel zonlicht resulteert in verbranding en (DNA) schade; te weinig zorgt voor geen of weinig aanpassing en gezonde stoffen.


Voorbeeld 2.

Voldoende stress door beweging geeft spiergroei (supercompensatie), meer longcapaciteit en een sterker hart. Teveel of te zware bewegingsbelasting doet schade in de vorm van (grote) spierscheuringen; afwezigheid of weinig bewegingsbelasting geeft spierafname ('use it or lose it') en bovendien geen activatie van onderstaande mechanismen die voor gezondheid noodzakelijk zijn.


Sport gezien als 'multipil' met breedschalige effecten op het lichaam en gezondheid [10]:Er is een grens aan hoelang en hoeveel stress een cel aankan

Omdat dit aanpassende mechanisme energie (o.a. ATP) kost en ten koste van andere (cellulaire) processen die minder of niet kunnen plaatsvinden, zal er een limiet zijn op de maximale stress- en aanpassingscapaciteit.


Alle factoren in onze (interne) omgeving, zoals licht, zuurstof, voeding, sport enzovoorts prikkelen ons en verstoren in bepaalde mate de homeostase (balans) van een cel, orgaan en lichaam. Deze verstoring en stress is niet alleen schadelijk, maar is zelfs noodzakelijk om ons gezond te houden. Het gaat uiteindelijk over de mate en chroniciteit van de homeostatische verstoring en daarmee herstelmogelijkheid van een lichaamscel, weefsel en orgaan of het leidt tot gezondheid of ziekte. Zo wordt water als iets gezonds gezien, maar kan in bepaalde contexten de dood betekenen. Dodelijk gif kan onschadelijk worden gemaakt door beschermende factoren. Vet, suiker, zout en sport is in bepaalde mate gezond of ongezond.


Een voorbeeld hiervan is dat kortdurende hitte - de sauna het sterfterisico verlaagt, de cardiovasculaire gezondheid verbeterd [11,12] en helpt tegen depressie [13], maar is ongezond wanneer de hitte en stress op het lijf te groot is [14].


Wij zijn nog steeds homo sapiens en hebben 95% van onze evolutionaire historie als jager-verzamelaar te maken gehad met kortdurende stress door beweging, honger, dorst, hitte, koude en verzuring [15]. Deze prikkels geven ons lichaam ritme en sturing. De chronische stress die de moderne mens ervaart geeft een monotoon patroon, ofwel verlies van (bio)ritme en homeostase, waardoor ons lichaam langzaam in verval raakt. 'Intermittend living' is een moderne gezondheidsinterventie die hier op inspeelt [13]. Hieronder illustreert M. Cohen de specifieke stressgebieden verder.

Adaptatie gebied
Bron: professor dr. Marc Cohen drmarc.co

Gepolariseerd licht is net als andere stressfactoren een bedreiging voor de homeostase

Gepolariseerd licht door 4G / 5G is geeft net als andere stressbronnen een homeostatische verstoring en zou bij lage en korte bloodstellingsperioden niet of nauwelijk schadelijk kunnen zijn. Het zou wellicht zelfs in bepaalde contexten en met kortdurende mate kunnen zorgen voor gezonde effecten, echter is daar dus in onze huidige leefomstandigheden geen sprake van [1].


Niet iedereen is even vatbaar

Net als bij roken is niet iedereen en elke cel even vatbaar voor schade. Dit heeft te maken met (epi)genetische kwetsbaarheid en de stresscapaciteit van onze cellen en lijf.


Het menselijk lijf is een systeem van systemen van biljoenen cellen. Gezondheid is het totale functioneren van dat systeem, al beginnen (on)gezonde processen in de individuele cellen die bloot wordt gesteld aan homeostatische verstoring door stress. Gepolariseerd licht (4G, 5G) is net als elke andere stressbron als zonlicht, sport, hitte, koude, zout of vocht in bepaalde mate gezond of ongezond.

Hoe gaat het eigenlijk met onze gezondheid?

Een belangrijk signaal of wij doen wat goed is voor ons lijf valt logischerwijs af te lezen aan onze gezondheid. Dat we ouder worden (kwantiteit) hoeft niet te betekenen dat we ook daadwerkelijk gezonder worden (kwaliteit).


We krijgen al decennia lang vaker en op jongere leeftijd niet overdraagbare ziekten zoals kanker, diabetes, cardiovasculaire ziekten, osteoporose en mondaandoeningen [16,17].

Volgens de WHO zijn die aandoeningen grotendeels te voorkomen zijn, aangezien zij te wijten zijn aan levensstijl, waarvan voeding de belangrijkste factor is [16].


Het (westerse) moderne leven past niet bij ons evolutionaire en op de natuur gebaseerde (epi)genetische programma. Dit wordt in de wetenschap, de 'mismatch-hypothese' genoemd [18]. Dit heeft alles te maken met het stress-homeostase mechanisme dat besproken is in voorgaande paragrafen.


Verschillende (epidemiologische) studies laten zien dat de gezondheid van de mens al tijden negatief beïnvloed wordt door elektromagnetische straling van 3G / 4G en dit zal met de komst van 5G zeker niet minder worden. In tegenstelling tot zijn voorgangers is namelijk voor een goed gedekt 5G netwerk, om de 200 meter een zendmast nodig [19]. Er zullen steeds meer machines in ons leven komen die gebruik maken van 3G, 4G of 5G en we zijn alweer bezig met 6G [19]. Moeten we deze manier van 'vooruitgang' wel willen lijkt mij een relevante vraag.


Onderzoek laat zien dat 3G en 4G de gezondheid van de mens al tijden negatief beïnvloed en zal met de komst van 5G meer worden.

Natuur - evolutie

De mens is duidelijk uitzonderlijk met zijn wereldwijde supergemeenschap, bewustzijn, intellect en (gedrags-)mogelijkheden. Het is ondanks onze uitzonderlijke vermogens, echter een veelgemaakte en op moraliteit gebaseerde misvatting dat de mens buiten de natuur leeft of er 'boven' staat. Onze biologische 'kern' en drijfveer; bestaan via overleven en voortplanting, is namelijk niet anders dan bij andere organismen.


Dat we op fundamenteel niveau erg gelijk zijn, kunnen we afleiden aan het feit dat andere organismen ook oorlog voeren, verkrachten, doden en doen aan prostitutie. Er is sprake van moreel, sociaal en wederkerig gedrag bij dieren, zoals chimpansees en pinguïns voor eerdere geleverde (seksuele) diensten [20,21]. Altruïsme zien we duidelijk bij vervet-apen of bij de werkmieren die nooit de mogelijkheid hebben om zich voort te planten en zich dus volledig opofferen voor de kolonie en koningin [22].


Alle andere organismen moeten zich aanpassen aan de natuur, maar door onze knappe kop hebben we geleerd de natuur aan ons aan te passen. Onze biologische 'kern' uit zich in het steeds meer, groter en sneller willen. Deze natuurlijk overlevingsdrive of 'will to power' zoals Nietzsche het verwoorde, drijft ons voort in een eeuwige zoektocht naar controle en vooruitgang. De mens is inventief en ontwikkeld zijn eigen stijl in de grote lijn door (sociale) invloed (syn: macht), geld, intellect en innerlijke- of uiterlijke schoon, waarin alleen de combinaties en details verschillen.


Homo sapiens behoren tot het dierenrijk en zijn net als andere dieren gedreven tot overleving; waarvan macht en corruptie een consequentie is.

Wij zijn sociale dieren en de sociaalpsychologische consequenties hiervan

Een cruciaal aspect in onze evolutiehistorie is dat wij sociale(re) kuddedieren zijn geworden en is bepalend voor ons hedendaagse gedrag. Het leven in groepen levert voordelen op ten aanzien voor de overleving, alleen vraagt het wel veel van het brein om sociaal te zijn. Er is een sterke relatie tussen de grote van de frontale (neo)cortex en de grote van de groepen waarin andere primaten leven [23]. In de loop van de evolutie is ons brein (relatief) gegroeid en in staat geworden tot grotere mogelijkheden en (sociale) functies.


Het rationele sociale brein

Onze grote kop met bewustzijn en rationaliteit geeft de verwarring dat we meestal alleen gedachten hebben, zonder gevoel-emotie. Het kan niet verder van de realiteit af zijn en dit is gemakkelijk toe te lichten. We ervaren gevoelens lang voordat we ooit het vermogen ontwikkelen tot rationele denkprocessen, zowel in levensontwikkeling als evolutiehistorie. In de babyfase verwerkt het evolutionaire oudere deel van ons brein, de hersenstam en limbische systeem (het waarnemende, non-verbale, emotionele deel) gevoelens en percepties lang voordat de bewuste, logische en verbale hersenontwikkeling van start gaat [24]. Helaas, omdat de westerse samenleving exorbitante hoeveelheden aandacht en eer aan ons denken geeft, hebben de meesten van ons de perceptie dat we voornamelijk en allereerst denkende wezens zijn met gevoelens. Het is eerder waar dat we, intuïtieve voelende wezens zijn met (vervolgens) gedachten. Het is waar dat we primair in onze gedachten kunnen zitten, met een soort (perceptie van) overwicht op ons gevoel, echter zal elke nieuwe impuls uit onze (interne) omgeving eerst langs de hersenstam en limbische systeem gaan. We maken doordat we denken dat ons denken 'meester' is, continu een overschatting van de (morele) capaciteiten van onszelf en anderen.


Al bestaat er geen absoluut centrum van ons denken of wat wij zijn, is het wel duidelijk dat de emotie schuld, sterk verbonden is met het prefrontale deel van de neo-cortex en afwijkingen of schade van deze betreffende delen (preciezer: orbitofrontale cortex en ventromedial prefrontale cortex), is gelinkt aan psychopathy en anti-sociaal gedrag [25]. Sociaal gedrag, jezelf reguleren en dus 'succesvol' kunnen zijn in de moderne maatschappij, heeft veel te maken met het functioneren van de (pre)frontale cortex, dat overigens nog tot circa je 25ste sterk in ontwikkeling is [26].

onrealistisch optimisme

Zonder de in het brein gelegen sociale functies, zoals het geweten en emoties als schuld of schaamte zou er al snel conflict komen in relaties. Er is vertrouwen in de moraliteit en 'goedheid' van autoriteiten nodig om harmonie in een maatschappij te houden.


Er wordt al decennialang onderzoek gedaan naar het fenomeen onrealistisch optimisme - depressief realisme. De heersende hypothese is dat de 'normale' gezonde mens de wereld te positief ziet en dat mensen die lichtelijk depressief zijn de wereld reëler zien [27,28].


Daarbij komt dat we neigen tot generaliseren, wat er toe leidt dat we bijvoorbeeld aantrekkelijke mensen als intelligenter beschouwen [29]. "Don't judge a book by it's cover" wijst op het gevaar van (onjuiste) generalisatie. Dit doen we natuurlijk ook bij labels, zoals doctor (dr), arts, wetenschapper, politicus of crimineel. Elk mens generaliseerd automatisch en onbewust naar goed, betrouwbaar, intelligent, sterk of fout, onbetrouwbaar, dom, zwak. Dit kun je niet stoppen, maar wel corrigeren. Een voorwaarde daarvoor is bewustzijn dat je het aan het doen bent.


Ondanks dat homo sapiens nieuwe 'features' hebben gekregen vanuit de neo-cortex zoals bewustzijn, zelfbesef en geweten, betekent dit niet dat primaire onderliggende mechanismen verdwenen of non-actief zijn. De mens heeft goed geleerd te reguleren, maar het zit in zijn natuur, om via hebzucht vatbaar te zijn voor anti-sociaal gedrag zoals corruptie.


Net als dat wij in onze jeugd voor ons (gevoel van) veiligheid moeten geloven dat papa de sterkste en slimste is en er pas veel later achter komen dat dit niet zo zwart wit is, is ook de realiteit met betrekking tot de goedheid of moraliteit bij autoriteiten veel genuanceerder. We neigen te vertrouwen voor ons gevoel van veiligheid, echter is het juist essentieel voor onze gezondheid en veiligheid om onze percepties op autoriteiten en mensen ongeacht titels, open te blijven onderzoeken, om zo overschatting te corrigeren.


Hebzucht

Onze biologische evolutionaire drive of 'will to power' met steeds meer willen, drijft ons voort als een patroon voor veiligheid en overleving. Deze 'normale' egocentrische drive hoeft geen egoïstisch gedrag te betekenen. Integendeel, het ego is juist de 'brandstof' die nodig is om ook ten dienste van anderen te kunnen zijn. Alleen als je voor jezelf zorgt, kan je werkelijk voor anderen zorgen.


Het is eerder door onvoldoende zelfzorg, ongeremde en onveilige patronen dat een mens egoïstisch overlevingsgedrag ten koste van anderen vertoond. Corruptie, immoraliteit of asociaal gedrag kan gezien worden als een uiting van een disbalans en noodzaak.


We hebben de illusie geleid te worden door rationaliteit en moraliteit en ervaren niet direct dat dit een uiting is van onze biologische drive. Mede hierdoor overschatten en idealiseren wij onszelf en anderen in bijvoorbeeld hun moraliteit en neiging tot sociaal gedrag. Hierdoor ontstaat naïviteit of 'blind' vertrouwen en kan corruptie blijven bestaan.

Corruptie in de politiek en wetenschap

Corruptie kan gedefinieerd worden als het misbruik van toegezegde macht voor persoonlijk gewin. De vraag is niet zozeer of corruptie voorkomt, maar eerder in welke mate. Dit is een logische hypothese vanuit voorgaande evolutionaire onderbouwing, menselijk drijfveer en de feitelijk menselijke geschiedenis.


Corruptie is moeilijk te detecteren en nog moeilijker te bevestigen door de ongrijpbare aard en grijze gebied tussen corruptie en (bewuste) incompetentie.


Volgens de internationale anti-corruptie organisatie 'Transparancy International' is bijvoorbeeld in de zorgsector, de farmaceutische industrie extra vatbaar voor corruptie. Of het nu gaat om een ​​farmaceutisch bedrijf dat een arts omkoopt - stimuleert in het voorschrijven van zijn medicijnen, ongeacht een gezondheidsbehoefte, of een overheidsfunctionaris die de infiltratie van ondermaatse medicijnen in het distributiesysteem faciliteert, openbare middelen kunnen worden verspild en de gezondheid van de patiënt wordt in gevaar gebracht [30].


Journalist V. Harmsen van onafhankelijk journalistiek organisatie 'followthemoney' [31], vertelt het verhaal van hoogleraar dr. David Michaels afdeling milieu-epidemiologie van de George Washington universiteit. Michaels een boek geschreven 'The Triumph of Doubt' waarin hij beschrijft hoe organisaties 'mercenary scientists' inhuren wat wetenschappers zijn die als huurlingen hun diensten verlenen aan industrieën die bereid zijn daarvoor te betalen.


Hij legt uit hoe de wetenschap steeds vaker door lobbyisten wordt misbruikt om overheidsbeleid te ondergraven. Voor de industrie is wetenschappelijk onderzoek in twijfel trekken de beste manier om te voorkomen dat een schadelijk product wordt gereguleerd, stelt Michaels. "Twijfel zaaien is veel makkelijker, en in de praktijk veel effectiever, dan het beleid zelf bekritiseren".


Het publiek tast als gevolg daarvan in het duister over de gevaren van alledaagse producten. Het klassieke voorbeeld is de tabaksindustrie, waar de ceo’s al in de jaren ’50 weet hadden van het risico op longkanker, om vervolgens een campagne op te tuigen gericht op het creëren van wetenschappelijke mist. "Twijfel is ons product", citeert zo'n 'mercenary scientist' in een interne memo van sigarettenfabrikant Brown & Williamson uit 1969. "Het is de beste manier om de strijd met de feiten aan te binden, en een controverse te creëren". Dankzij letselschadezaken die openbaar zijn geworden, is te zien dat soortgelijk bedrog veel vaker voorkomt dan we denken: chemiebedrijf DuPont dat de schadelijkheid van PFAS-chemicaliën kende maar achterhield, alcoholfabrikanten die de mythe van het ‘gezonde’ gematigd drinken creëerden, en volgens Michaels de meest ‘existentiële dreiging’: de uitgekiende twijfelzaaicampagne omtrent klimaatverandering en CO2.


'De poduct defense industry' is een relatief nieuwe sector, die voortkomt uit de public relations-industrie. Het betreft gespecialiseerde firma’s die bedrijven helpen het te doen voorkomen alsof hun producten of activiteiten veilig zijn, zelfs wanneer ze dodelijk blijken. Het is pr vermomd als wetenschap. Ze volgen wat wel het 'draaiboek van de tabaksindustrie' wordt genoemd.


Zulke 'product defense' bedrijven voeren vaak zogeheten 'weight of evidence'-studies uit; daarin weeg je al het bewijs, maar ze wegen niet eerlijk; positieve verbanden worden bijvoorbeeld weggestreept tegen studies van de industrie zelf, die negatieve associaties laten zien. Hun conclusies zijn zeer voorspelbaar; het bewijs is niet duidelijk, het bewijs is niet sterk genoeg, of, als een blootstelling een ziekte kan veroorzaken, dan alleen bij hoge doseringen die realistisch gezien niet voorkomen. Wanneer er sterk bewijs is, bijvoorbeeld uit humane data, en ze specifieke studies moeten aanvechten, vragen ze de ruwe data op om daar zelf een analyse van te maken. Dat is meer werk, en kost ook meer geld. Ze veranderen dan wat aannames en eindpunten, en poetsen zo een positief resultaat weg, iets dat niet is moeilijk wanneer je de uitkomsten op voorhand kent. De fossiele industrie heeft op deze manier heranalyses laten doen van studies die een relatie vonden tussen benzeen en leukemie. Deze strategie werkt, maar voor beperkte tijd; als er weer een nieuwe studie verschijnt, die wederom een verband vindt, begint het hele circus opnieuw.

Een ander betrouwbare bron voor inlichting over hoe de wetenschap door corruptie beïnvloed raakt is Professor Dr. Devra Davis die in een adviescommissie onder president Clinton werkte ten tijde van deze tabaksdiscussie. Zij ziet parallellen met de huidige discussie over EMS. Zijzelf scheepte de gevolgen van EMS in eerste instantie af als onzin, maar erkend nu dat zij het mis had. Zij betrekt een aantal wetenschappelijke artikelen in haar presentatie over de schadelijke gevolgen van 3G en 4G [32]. Een andere wetenschapper Dr. Suman Sahai verbindt je verder in deze Tedx video met informatie over corruptie in de wetenschap [33].


Corruptie komt op allerlei niveaus en in verschillende gradaties voor. Het is lastig te detecteren, laat staan bewijzen. Er bestaan hele bedrijven en sectoren in de industrie die wetenschappers inhuren, om de waarheid over o.a. dodelijke producten verborgen te houden.

Conclusie

Autoriteiten zoals de Wereld Gezondheid Organisatie en de Nederlandse overheid beweren dat elektromagnetische lichtbronnen, zoals 4G en 5G veilig zijn voor de mens (en natuur). De weefselverwarming die deze bronnen geven, het belangrijkste biologische interactiemechanisme, zou verwaarloosbaar zijn volgens deze autoriteiten.

Wetenschappers hebben echter overtuigend aangetoond dat gepolariseerd non-ioniserend licht zoals 3G, 4G en 5G, een (biologisch) effect heeft op onze cellen zonder weefselverwarming, met kanker, neurologische ziekten, DNA schade en onvruchtbaarheid tot gevolg. Erg alarmerend is dat de autoriteiten die juist onze gezondheid zouden moeten waarborgen, niet op de hoogte 'lijken te zijn' van onderzoek en wetenschappers genegeerd worden. Hierdoor wordt de wereldbevolking blootgesteld aan een groot biologisch experiment dat vergelijkbaar is met de tabakscrisis van de vorige eeuw.

Wanneer je de wereld observeert kan er veel verwarring ontstaan, aangezien er veel niet is zoals je (vanuit moraliteit) zou verwachten. De 'gezonde' mens is geneigd tot overschatting, echter maakt de kennis van onze biologische aard en 'dierlijke' mechanismen in ons, vele kwesties logisch. Zo komt corruptie voor in allerlei vormen en is in deze discussie zeer aannemelijk. Een andere verklaring, namelijk onbekwaamheid van dit kaliber lijkt erg onwaarschijnlijk.

Ongeacht of het bewust of onbewust handelen is, ligt er voor ieder mens een pad. Passief blijven en dit laten voortbestaan of in actie komen en bijvoorbeeld bewustwording te vergroten bij je medemens. Alleen gaan we grote dingen niet veranderen, maar wel samen! In verbondenheid voor een betere en gezondere wereld voor jouzelf, jouw geliefden en onze hele ecologie.


Uit zorg,


Sjoerd Knobben. 


Bronnen


[1] https://bioinitiative.org/

[2] https://bioinitiative.org/table-of-contents/

[3] Polarization: A Key Difference between Man-made and Natural Electromagnetic Fields, in regard to Biological Activity

[4]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27552133/#:~:text=Statistical%20analysis%20demonstrated%20that%20electromagnetic,the%20whole%20tree%20over%20time.

[5]https://www.researchgate.net/publication/26236427_Most_cancer_in_firefighters_is_due_to_radio-frequency_radiation_exposure_not_inhaled_carcinogens

[6] Electromagnetic Radiation (EMR) Clashes with Honey Bees: http://ipublishing.co.in/jesvol1no12010/EIJES2044.pdf


[7] Colony Collapse Disorder (CCD) in Honey BeesCaused by EMF Radiation: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6563664/#:~:text=The%20results%20have%20shown%20that,affected%20by%20electromagnetic%20radiation%20exposure.&text=This%20work%20revealed%20that%20the,handsets%20kept%20inside%20the%20hives.

[8] https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180410100941.htm

[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4357499/

[10] Exercise Is the Real Polypill:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23997192/

[11] Association Between Sauna Bathing and Fatal Cardiovascular and All-Cause Mortality Events

:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25705824/


[12] Clinical Effects of Regular Dry Sauna Bathing: A Systematic Review:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5941775/

[13] Whole-Body Hyperthermia for the Treatment of Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial

:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27172277/

[14] Multiple organ dysfunction due to heatstroke after sauna: case report and review of the literature:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5507382/

[15] Intermittent living; the use of ancient challenges as a vaccine against the deleterious effects of modern life – A hypothesis:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987718305723

[16] https://www.who.int/nutrition/topics/2_background/en/


[17]https://www.volksgezondheidenzorg.info/sites/default/files/chronische_ziekten_en_multimorbiditeit_tekst_nk_2013.pdf

[18] Intermittent living; the use of ancient challenges as a vaccine against the deleterious effects of modern life – A hypothesis:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987718305723


[19] https://www.ad.nl/wetenschap/iedere-200-meter-een-5g-mast-wat-zijn-de-gezondheidsrisico-s~a68dd6bc/

[20] Evolutionary Origins of Morality: Insights From Non-human Primates:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2018.00017/full

[21] https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_among_animals

[22] Grooming, Alliances and Reciprocal Altruism in Vervet Monkeys https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6709060/

[23] Understanding primate brain evolution

:https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2006.2001

[24] Rapid Infant Prefrontal Cortex Development and Sensitivity to Early Environmental Experience https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6157748/

[25] Guilt-Specific Processing in the Prefrontal Cortex

: https://academic.oup.com/cercor/article/21/11/2461/273547

[26] Maturation of the adolescent brain: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621648/#:~:text=The%20development%20and%20maturation%20of%20the%20prefrontal%20cortex%20occurs%20primarily,helps%20accomplish%20executive%20brain%20functions.


[27] unrealistic optimism:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810016300782

[28] Metacognition and Depressive Realism: Evidence for the Level-Of-Depression Account https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21390922/

[29] Blinded by Beauty: Attractiveness Bias and Accurate Perceptions of Academic Performance https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148284

[30] https://www.transparency.org.uk/publications/corruption-in-the-pharmaceutical-sector/

[31] https://www.ftm.nl/artikelen/pr-vermomd-als-wetenschap?&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Social&utm_campaign=PRwetenschap#bijdragen

[32] https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY&t=312s


[33] https://www.youtube.com/watch?v=zDp9JxhWFsc&t=906s

590 views0 comments

Recent Posts

See All